COMPANY
เวทีความคิด    อ่านทั้งหมด คลิก
  •  
  • วันที่ 06 ธันวาคม 2564
นายกรัฐมนตรีนำปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง เป็นแนวทางในการพัฒนาประเทศ เพื่อความมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน ในทุกมิติ
Loading...
แสดงความคิดเห็น
 
 
Copyright © 2013-2021 www.close-upthailand.com All rights reserved.