COMPANY
เวทีความคิด    อ่านทั้งหมด คลิก
  •  
  • วันที่ 23 ตุลาคม 2564
25 ตุลาคม 2564 – 25 กุมภาพันธ์ 2565 กทพ. จะทำการปิดและเบี่ยงการจราจร เพื่อปรับปรุงถนนจตุโชติทางออกจากทางพิเศษฉลองรัช
23 ตุลาคม 2564 กทพ. ยกเว้นค่าผ่านทางพิเศษ 3 สายทาง
กทพ. จัดให้มีมาตรการรองรับการเดินทางของประชาชนเพื่ออำนวยความสะดวกและความปลอดภัยช่วงวันหยุดต่อเนื่อง 21-24 ตุลาคม 2564
 ฟังผู้ว่ากทพ.แถลงข่าว เรื่อง การขึ้นค่าผ่านทางพิเศษศรีรัช - วงแหวนรอบนอกกรุงเทพฯ(คลิก)
24 ตค.64 ด่านฯ พระราม 9-1 (ฉลองรัช) จะเปลี่ยนการให้บริการช่องทางที่ 2 เป็นระบบ ETC เพื่อรองรับรถผู้ใช้ Easy Pass
กทพ. ปรับเปลี่ยนเวลาจำกัดการให้บริการทุกสายทาง เป็นระหว่างเวลา 23.00-03.00 น. ของวันรุ่งขึ้น เริ่มคืน16 ตค.นี้.นี้
Loading...
 
 
Copyright © 2013-2021 www.close-upthailand.com All rights reserved.