COMPANY
เวทีความคิด    อ่านทั้งหมด คลิก
  •  
  • วันที่ 26 สิงหาคม 2562
สมเด็จพระอริยวงศาคตญาณ สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก ประทานพระคติธรรม เนื่องในวันอาสาฬหบูชา ประจำปี 2562.
Loading...
แสดงความคิดเห็น
 
 
Copyright © 2013-2019 www.close-upthailand.com All rights reserved.